Детска градина № 114 „Светулка”, район "Нови Искър" (изучаване на английски език в игрово-образователна среда; двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст; логоритмика)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 114 „Светулка” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., учебната 2024/2025 г. и учебната 2025/2026 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 114 „Светулка”, район "Нови Искър", за:

19.06.2023