Детска градина № 10 „Чебурашка”, район "Студентски" (класически балет; английски език; визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП; футбол с лечебна физкултура; скокове на батут)

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) за учебните 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 години в ДГ № 10 „Чебурашка“

(публикувано на 09.03.2023 г.)

На основание чл. 12, ал. 5 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община и поради липса на постъпили оферти за ДОД „Скокове на батут“ се удължава срокът за подаване на оферти с 5 работни дни, считано от 10.03.2023 г. до 13 ч. на 16.03.2023 година.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на ДГ № 10 „Чебурашка“, с адрес: гр. София, ул. „Арх. Виктория Ангелова-Винарова“ № 16, ПК 1797 от 8:30 до 16:00 часа при служител, завеждащ „Административна служба“.

Телефон за контакти: 02 8719067; 02 8719143; 0884801651.

При постъпили оферти конкурсът ще се проведе на 17.03.2023 г. от 9:30 ч. в сградата на Детска градина № 10 „Чебурашка”, гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Арх. Виктория Ангелова-Винарова“ № 16.
 


Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ „Чебурашка”, район "Студентски", за:

27.02.2023