Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура – издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция/модернизация на съществуващи системи и съоръжения, пресичаща водни обекти – изграждане покрит двоен канал на км 16+000 над р. Владайска (техн. проект – модернизация жп участък: „София-Перник-Радомир”)

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район“ (БДДР) заявление вх. № РР-04-77/ 23.12.2021 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на покрит двоен канал на км 16+000 над река Владайска, по технически проект за модернизация на железопътен участък: „София - Перник - Радомир”, в землището на село Владая, Столична община, област София (столица), ЕКАТТЕ 11394, придружено от изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11, и ал. 12 от Закона за водите документи.

15.09.2023