Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590473/ 01.02.2010 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 612/16.11.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило Заявление с вх. № РР-02-43/ 10.02.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590473/ 01.02.2010 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 612/ 16.11.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BGIG00000NQ030 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане съгласно чл. 79а, ал. 2, във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

09.10.2023