Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118 попадаща в улична регулация - ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов“, район „Лозенец", гр. София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост
​​​​​​​


УВЕДОМЯВАМ

собственика на поземлен имот (ПИ), отреден за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно действащо ЧЗРП на м. "Кръстова вада", кв. 92, одобрен със Заповед № РД-09-50-433/04.08.1997 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, действащо ЧЗРП на м. "Кръстова вада", кв. 93, одобрен със Заповед РД-09-50-500/08.09.1997 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и действащо ЧЗРП на м. "Кръстова вада", кв. 95 и кв. 96, одобрен със Заповед № РД-09-50-281/27.05.1998 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118 попадаща в улична регулация - ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов“, район „Лозенец", гр. София, както следва:

  • ПИ с проектен идентификатор 68134.904.3686 /незастроен/, с площ 160 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118 по КККР, одобрени със Заповед № 18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 26 312,00 лв. (двадесет и шест хиляди триста и дванадесет лева), разпределени на собствениците, както следва:

1.    Цветана Веселинова и Богомил  Веселинов в режим на СИО за 114 кв. м  – 18 747,29 лв.
2.    Зоя Зашева – 1/3 ид. ч. от 46 кв. м  – 2 521,57 лв.
3.    Надина Зашева – 1/3 ид. ч. от 46 кв. м  – 2 521,57 лв.
4.    Цветина Зашева – 1/3 ид. ч. от 46 кв. м – 2 521,57 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района. 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

 

20.07.2023