Район „Оборище“ удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 6 (шест) броя магазини за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение, находящи се в пешеходения подлез на бул. „Ситняково“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ


        
1. Кметът на СО – район „Оборище“, на основание чл. 31, ал. 3, вр. с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-1066/15.06.2022 г. на кмета на Столична община, удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Оборище“, представляващи 6 (шест) броя магазини с №№ 2, 3, 4, 6, 11 и № 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение, находящи се в сграда с идентификатор 68134.409.185.1, със застроена площ 714 (седемстотин и четиринадесет) кв. м, представляваща пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. „Оборище“) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК“, а именно:
1.1. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.2 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка две), със застроена  площ 8,86 (осем цяло осемдесет и шест) кв. м, представляващ магазин № 2 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван с АЧОС № 964/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;
1.2. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.3 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка три), със застроена площ 8,86 (осем цяло осемдесет и шест) кв. м, представляващ магазин № 3 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван с АЧОС № 965/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло и двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011г. на СО – район „Оборище“;
1.3. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.4 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка четири), със застроена  площ 8,86 (осем цяло осемдесет и шест) кв. м, представляващ магазин № 4 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван с АЧОС № 966/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;
1.4. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.7 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка седем), със застроена  площ 8,53 (осем цяло петдесет и три) кв. м, представляващ магазин № 6 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван с АЧОС № 969/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест),  със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло  двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;
1.5. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.12 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка дванадесет),  със застроена  площ от 8,41 (осем цяло четиридесет и една един)  кв. м, представляващ магазин № 11 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван с АЧОС № 974/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г.;
1.6. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.13 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка тринадесет), със застроена  площ от 8,41 (осем цяло четиридесет и един)  кв. м, представляващ магазин № 12 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван с АЧОС № 975/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;
2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
- по т. 1.1. – магазин № 2 – 119,25 лева (сто и деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС;
- по т. 1.2. – магазин № 3 – 119,25 лева (сто и деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС;
- по т. 1.3. – магазин № 4 – 119,25 лева (сто и деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС;
- по т. 1.4. – магазин № 6 – 115,25 лева (сто и петнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС;
- по т. 1.5. – магазин № 11 – 113,82 лева (сто и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС;

- по т. 1.6. – магазин № 12 – 113,82 лева (сто и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС;
3.
Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите: по т. 1.1. –  т. 1.6. – за търговска дейност.
4. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 каса, от 16.01.2023 г. до 02.02.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.
5. Цена на конкурсната документация – 60 лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева), вносима в касата на районната администрация, в срок до 02.02.2023 г. – 16:30 часа.
7. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване до 02.02.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.  
8. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.
9. Конкурсът ще се проведе на 03.02.2023 г. в сградата на район „Оборище“ – СО, ет. 2, заседателна зала, от 10:30 часа, в закрито заседание.
10. Критерии за оценка на предложенията – най-висока предложена месечна наемна цена.
За информация: СО – район „Оборище“, отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, тел. 02/8157636, и отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157631 и 02/8157644.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ
Кмет на р-н „Оборище” – СО

 

16.01.2023