Столична община уведомява на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС за издадена заповед на кмета на СО за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118, попадаща в улична регулация – ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов“, район „Лозенец", гр. София​​​​​​​


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118, попадаща в улична регулация – ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов“, район „Лозенец", гр. София, а именно Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-118/25.08.2023 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.904.3686 (незастроен), с площ 160 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Собствениците Цветана  Веселинова и Богомил  Веселинов не са открити на постоянния и настоящия им адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.
 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
                                    (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

13.10.2023