Столична община уведомява на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС за издадена заповед на кмета на СО за отчуждаване на недвижим имот в обхвата на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. „в.з. Симеоново-север“, район „Витоша“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bgО Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. „в.з. Симеоново-север“, район „Витоша“, гр. София, а именно:
Заповед № СОА23-РД40-89/16.05.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2042.118 (незастроен), с площ от 12 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2508 по КККР на район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Имотът е собственост на Мариана Рагина, Катя Божилова, Спаска Начева, Емилия Агайна, Красимир Начев, Кирил Начев, Спаска Котева, Николай  Котев, Валентин  Котев, Светослав Котев, Иванка Котева, Георги Котев, Станислав Котев, Петър Котев, Драгомир Котев, Росен Котев, Николина Вантова, Стоил Ангелов, Елена Ангелова, Десислава Ангелова, Христина Лозанова, Теменужка Петрова, Магдалена Царева, Мирослав Петров.

Определена е сума на парично обезщетение в размер на 1 510,68 (хиляда петстотин и десет лева и 68 стотинки) лева, която се разпределя, както следва: Мариана Рагина – 1/90 идеална част – 16,79 лева; Катя  Божилова – 1/90 идеална част – 16,79 лева; Спаска  Начева – 1/90 идеална част – 16,79 лева; Емилия Агайна – 1/90 идеална част – 16,79 лева; Красимир Начев – 1/90 идеална част – 16,79 лева; Кирил Начев – 1/90 идеална част – 16,79 лева; Спаска Котева – 1/60 идеална част – 25,18 лева; Николай Котев – 1/60 идеална част – 25,18 лева; Валентин Котев – 1/60 идеална част – 25,18 лева; Светослав  Котев – 1/60 идеална част – 25,18 лева; Иванка Котева – 1/45 идеална част – 33,57 лева; Георги Котев – 1/45 идеална част – 33,57 лева; Станислав  Котев – 1/45 идеална част – 33,57 лева; Петър Котев – 1/15 идеална част – 100,71 лева; Драгомир  Котев – 1/15 идеална част– 100,71 лева; Росен  Котев – 1/15 идеална част – 100,71 лева; Николина  Вантова – 1/10 идеална част – 151,06 лева; Стоил Ангелов – 1/30 идеална част – 50,36 лева; Елена  Ангелова – 1/30 идеална част – 50,36 лева; Десислава Ангелова – 1/30 идеална част – 50,36 лева; Христина  Лозанова – 1/5 идеална част – 302,12 лева; Теменужка Петрова – 1/10 идеална част – 151,06 лева; Магдалена Царева – 1/20 идеална част – 75,53 лева; Мирослав  Петров – 1/20 идеална част – 75,53 лева.

Лицата Емилия Агайна, Светослав Котев, Стоил Ангелов, Елена Ангелова, Десислава Ангелова и Мирослав Петров не са открити на посочените адреси за съобщаване на административния акт.

​​​​​​​Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

27.09.2023