Столична община съобщава за издадени заповед за отчуждаване на недвижим имот и заповед за нейната поправка във връзка с реализацията на обект: „ул. Борислав Кръстанов – участък, попадащ между о.т. 276 – о.т. 277 – о.т. 278“, район „Връбница“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповед за отчуждаване на недвижим имот и заповед за нейната поправка, във връзка с реализацията на обект: „ул. Борислав Кръстанов – участък, попадащ между о.т. 276 – о.т. 277 – о.т. 278“, район „Връбница“, гр. София, а именно:

  • Заповед № СОА23-РД40-179/30.11.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3035 (незастроен), с площ от 124 кв.м., съгласно скица, издадена от СГКК - град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. За собственици на имота в заповедта са посочени Виктор Благоев – 1/3 идеална част; Албена Михайлова – 1/3 идеална част; Божурка Свиленова.

Със заповед № СОА24-РД40-6/30.01.2024 г. на кмета на Столична община е изменена заповед № СОА23-РД40-179/30.11.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на описания по-горе имот по отношение на изписването на името на единия собственик на имота, като името на Виктор Благоев следва да се чете Виктор Благов.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

02.05.2024