Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект: „За изграждане на обект в УПИ I - за детски комбинат, кв. 92, м. „Христо Смирненски" – "Слатина“, район „Слатина“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота, а именно влязъл в сила подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-09-50-300/21.03.2005 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „За изграждане на обект в УПИ I - за детски комбинат, кв. 92, м. „Христо Смирненски" – "Слатина“, район „Слатина“, гр. София, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 68134.705.636 (застроен), с площ от 479 кв. м, сграда с идентификатор 68134.705.636.1, със застроена площ 51 кв. м, сграда с идентификатор 68134.705.636.2, със застроена площ от 35 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.705.636.3, със застроена площ от 18 кв. м, съгласно КККР на район „Слатина“, одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са: Валентина Партанакова и Ваня Величкова. Сумата за обезщетение е 230 490,43 (двеста и тридесет хиляди четиристотин и деветдесет лева и 43 стотинки) лева, разпределена, както следва:
- Валентина Партанакова – 1/2 идеална част – 115 245,21 лева;
- Ваня Величкова – 1/2 идеална част - 115 245,22 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Слатина“ за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

25.01.2023