Столична община съобщава за издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Ул. „Народен герой“ – имот с идентификатор 68134.4339.9954 на кръстовището с ул. „Ангелов връх“ и имот с идентификатор 68134.4339.445, сграда с идентификатор 68134.4339.445.3 при о.т. 347 в южна посока към о.т. 440“, район „Овча купел“, гр. София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Ул. „Народен герой“ – имот с идентификатор 68134.4339.9954  на кръстовището с ул. „Ангелов връх“ (по северозападния тротоар на ул. "Ангелов връх") и имот с идентификатор 68134.4339.445, сграда с идентификатор 68134.4339.445.3 при о.т.347 в южна посока към о.т.440“, район „Овча купел“, гр. София, както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА24-РД40-11/01.03.2024 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4339.463 (незастроен), с площ 20 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4339.442 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на ИД на АГКК. Липсват данни относно правото на собственост върху поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
                                                            (ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

29.03.2024