Столична община съобщава за издадени 8 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни мрежи по улици в м. „Витоша – Вец Симеоново“, район „Лозенец“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 8 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, находящи се в район „Витоша – Вец Симеоново“, район „Лозенец“ , по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни мрежи по улици в м. „Витоша – Вец Симеоново“, район „Лозенец“ – поетапно отчуждаване на карето в обхват: ул. „Братя Чакрин“ – от ул. „Проф. В. Арнаудов“; (о.т. 443а) до о.т. 345 на ул. „Константин Петканов“, през о.т. 57 (кръстовище на ул. „Г. Райчев“, ул. „К. Петканов“ и ул. „Асен Разцветников“ – към ул. „Симеоновско шосе“ о.т. 727), по ул. „Асен Разцветников“ (о.т. 57 до о.т. 45а), по ул. „Ангел Каралийчев“ (о.т. 45а до о.т. 398), новопроектирана улица (прилежаща в източна посока на кв. 126) от о.т. 398 до о.т. 622 (кръстовище с ул. „Васил Арнаудов“) и по ул. „В. Арнаудов“ до ул. „Братя Чакрин“, заедно с продължението на ул. „Асен Разцветников“ от о.т. 57а през о.т. 45а до връзката с ул. „Йордан Стубел“ и продължението на ул. „Константин Петканов“ от ул. „В. Арнаудов“ до о.т. 537 (кръстовище с ул. „Йордан Радичков“) включително прилежащите улици”:

21.04.2023