Столична община съобщава за издадени 10 бр. заповеди за отчуждаване на поземлени имоти в р-н "Младост", по плана на гр. София, в обхвата на обект: „Изграждане на връзка на ул. „Михаил Тенев“ и бул. „Христофор Колумб“, м. „НПЗ Изток“, п.з. Къро, от о.т.247 на ул. „Михаил Тенев“, през о.т.64-о.т.64А-о.т.63-о.т.62-о.т.61-о.т.60А-о.т.60Б-о.т.60В-о.т.61Д до о.т.69Д", район „Младост“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община съобщава за издадени 9 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти в район "Младост" (по плана на гр. София) и за Заповед № СОА23-РД40-62/06.04.2023 г. на кмета на СО за частично изменение на основание чл. 62, ал. 2 от АПК в Заповед № СОА23-РД40-41/17.03.2023 г. на кмета на СО (изд. по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС) за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Изграждане на връзка на ул. „Михаил Тенев“ и бул. „Христофор Колумб“, м. „НПЗ Изток“, п.з. Къро, от о.т.247 на ул. „Михаил Тенев“, през о.т.64-о.т.64А-о.т.63-о.т.62-о.т.61-о.т.60А-о.т.60Б-о.т.60В-о.т.61Д до о.т.69Д", район „Младост“:

 

18.04.2023