Столична община съобщава за издадени заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Ул. Пирин" в участъка от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "България", район "Витоша"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Ул. Пирин" в участъка от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "България", район "Витоша", съгласно влязъл в сила план за регулация на м. "Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, както следва:
1. Заповед № СОА23-РД40-3/17.01.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1932.2532 (застроен), с площ за отчуждаване 4 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.1932.2531.3, с площ 39 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.766 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Пирин" № 60, район "Витоша". Липсват данни за собствеността на отчуждавания имот;
2. Заповед № СОА23-РД40-7/17.01.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1932.2462 (незастроен), с площ за отчуждаване 43 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.2028 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Пирин" № 34, район "Витоша". Липсват данни за собствеността на отчуждавания имот;
3. Заповед № СОА23-РД40-10/17.01.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1932.2456 (незастроен), с площ за отчуждаване 5 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.825 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Ген. Стефан Тошев" № 70, район "Витоша". Собственик на имота – Жасмина Стоянова.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Витоша" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

08.06.2023