Столична община съобщава за 10 заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, в обхвата на обект: "Ул. "А. Йорданов" в участъка от бул. "Черни връх", ул. "Хага", ул. "Сашо Николов-Сладура" до ул. "Ф. Кънева", от о.т.365а–о.т.223а–о.т.223–о.т.653г; от о.т.653г-о.т. 653а-о.т.654а–о.т.655а–о.т.2а, както и на ул. "Б. Руменов" в участъка от ул. "Ф. Кънева" на изток до р. Драгалевска, р-н "Лозенец"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Ул. "Асен Йорданов" в участъка от бул. "Черни връх", ул. "Хага", ул. "Сашо Николов – Сладура" до ул. "Флора Кънева", от о.т. 365а – о.т. 223а – о.т.223 – о.т.653г; от о.т.653г – о.т.653а – о.т.654а – о.т.655а – о.т.2а, както и на ул. "Борис Руменов" в участъка от ул. "Флора Кънева" на изток до р. Драгалевска, които обслужват кв. 32, кв. 36, кв. 38, кв. 39, кв. 42, кв. 65, кв. 65а и кв. 65в, район "Лозенец", съгласно действащ регулационен план на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк" – ІV част, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/ 30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. на СОС, действащ план за регулация на кв. 36 и кв. 42, м. ”Кръстова вада” одобрен с Решение № 691 по Протокол № 23/29.09.2016 г. на СОС, както следва:

1. Заповед № СОА23-РД40-127/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3661 (незастроен), с площ 33 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.469 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
2. Заповед № СОА23-РД40-129/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3659 (незастроен), с площ 26 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.1702 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК. Собственикът на имота Мариана Павлова не е уведомен за издадения административен акт.
3. Заповед № СОА23-РД40-130/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3663 (незастроен), с площ 129 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.468 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК (последно изменение за имота от 10.03.2023 г.). Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
4. Заповед № СОА23-РД40-131/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3665 (незастроен), с площ 17 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.594 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
5. Заповед № СОА23-РД40-132/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3667 (незастроен), с площ 11 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.595 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК Собственикът на имота Цветанка  Дончева не е уведомен за издадения административен акт.
6. Заповед № СОА23-РД40-133/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3669 (незастроен), с площ 39 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.477 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
7. Заповед № СОА23-РД40-134/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3671 (незастроен), с площ 39 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.1153 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК Собственикът на имота Ивайло Любенов не е уведомен за издадения административен акт.
8. Заповед № СОА23-РД40-135/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3673 (незастроен), с площ 38 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.479 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК Собственикът на имота Ралица Фалкенщайн не е уведомен за издадения административен акт.
9. Заповед № СОА23-РД40-137/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3675 (незастроен), с площ 33 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.480 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК Собственикът на имота Гинка Грекова не е уведомен за издаденият административен акт.
10. Заповед № СОА23-РД40-138/07.09.2023 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3677 (незастроен), с площ 46 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.481 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2050/24.02.2022 г. на началника на СГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Лозенец" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

02.02.2024