Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „17-та“ в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и кв. 125 (ул. 9 и ул. 18), кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „17-та“ в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и кв. 125 (ул. 9 и ул. 18), кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, гр. София, а именно:

Заповед № СОА23-РД40-103/05.07.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5454, с площ от 27 кв2, съгласно скица, издадена от СГКК - град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.550 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственикът на имота не е установен.

Заповед № СОА23-РД40-104/05.07.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5456, с площ от 25 кв2, съгласно скица, издадена от СГКК - град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.549 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър Собственикът на имота не е установен.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Кремиковци” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

17.08.2023