Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: “Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост", гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: “Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост", гр. София, както следва:

  1. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-67/19.05.2022 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4092.33 (незастроен), с площ 516 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК. Собствениците Паолина Бонева и Деян Бонев не са открити на постоянния и настоящия им адрес.
  2. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-80/19.05.2022 г. на кмета на Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4092.56 (незастроен), с площ 3 068 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК. Собствениците Паолина Бонева и Деян Бонев не са открити на постоянния и настоящия им адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

09.03.2023