Столична община съобщава за актуализирана, допълнителна информация за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до засегнатата общественост

На основание чл. 116д, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл. 20 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,
Столична община съобщава за актуализирана, допълнителна информация за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, която не се съдържа в публичният регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.

Информацията е достъпна на следния линк:
https://sofia-airport.eu/wp-content/uploads/2022/10/2022_info_chl.-116d-na-zoos-i-chl.-20-ot-naredbata-za-ga-1.pdf

 

15.02.2023