Район „Младост” обявява конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел "Правно обслужване и човешки ресурси"

 

ОБЯВА

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ23-РД09-26/10.01.2023 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: „старши експерт“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

- образователно-квалификационна степен: "бакалавър";
- професионална област: Социални, стопански и правни науки;
- професионален опит: една година и/или V младши ранг;
Конкурсът ще се проведе чрез:
• тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
• интервю.
3. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Изготвя документи и организира процедурите, свързани с трудовите и служебни правоотношения в район “Младост”;
- Разработва и предлага за одобрение поименни и длъжностни щатни разписания по основния щат и допълнителните дейности в района;
- Изготвя документите по сключване, промяна и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения в съответствие с трудовото законодателство и заповедите на ръководителя;
- Организира дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в района и следи за минималните изисквания за заемане на съответните длъжности;
- Участва в организирането и провеждането на конкурси за държавни служители в администрацията.
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – Научнопроизводствена зона „Изток“ и Научнопроизводствена зона „Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 780 лв.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5. Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;
Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.
6. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- електронна страница на район ”Младост”.
        
                              

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
         /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

 

12.01.2023