Столичната община призовава гражданите да изхвърлят разделно излезлите от употреба батерии


Употребата на батерии и акумулатори е изключително широка в нашето ежедневие.
На територията на Столичната община има изградена система за тяхното разделно събиране. Общината работи съвместно с „Екобатери“ АД, организация за оползотворяване на вече негодни за употреба батерии.
Съдовете за тяхното събиране са поставени на повече от 320 локации, определени от Столичната община. Това са  всички сгради на общината и районните администрации, обществени сгради като културни и образователни институции. Всички търговски обекти, които продават батерии, са задължени да приемат обратно негодните за употреба батерии.

Моля да не ги поставяте в сивите контейнери за битов отпадък. Смесването им с битовите отпадъци, които се събират в депа, може да нанасе вреди на околната среда. Екологосъобразното управление – събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, съдейства за запазването на природните ресурси.
За 11-те месеца на миналата година са събрани 226 тона батерии.

15.01.2024