Столичната община открива публично оповестен конкурс № 1-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 491 по Протокол № 36, т. 93, от 23.07.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 550 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 1-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:
1. Предмет на конкурса:
Предмет на настоящия конкурс е учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху общински имот с идентификатор 68134.1201.67 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ 26 915 кв. м – частна общинска собственост, на основание АОС № 101/30.10.2017 г., който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява УПИ I - за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858, м. „ж.к. "Вълчо Иванов“ – 2000 г., район „Илинден“, за реализиране строителството на част от жилищен блок № 173 – секция I (вход А, стар блок 1), ж.к. „Света Троица“, с предвидени приблизителна застроена площ от 370 кв. м (триста и седемдесет кв. м) и с приблизителна разгъната застроена площ (РЗП) от 3 300 кв. м (три хиляди и триста кв. м), съгласно виза за проектиране на гл. арх. на СО (по осреднени показатели), срещу начално обезщетение (минимален процент) не по-нисък от 25,00%, определен от Столичния общински съвет, от общата площ на сградата, съответстващ на начална конкурсна цена не по-ниска от 886 380 (осемстотин осемдесет и шест хиляди триста и осемдесет) лева, представляваща данъчната оценка, определена от дирекция „Общински приходи“ по местонахождението на имота.
2. Условия на конкурса:
2.1. Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение с функционално самостоятелни обекти с жилищно предназначение под формата на едностайни, двустайни или тристайни апартаменти, които да бъдат изградени в новопостроената и напълно завършена жилищна сграда, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, но не по-нисък от 25,00%, от общата РЗП на бъдещата сграда.
2.2. Спечелилият конкурса участник следва да реализиране строителството на част от жилищен блок № 173 – секция I (вход А, стар блок 1), ж.к. „Света Троица“, с предвидени приблизителна застроена площ от 370 кв. м (триста и седемдесет кв. м) и с приблизителна разгъната застроена площ (РЗП) от 3 300 кв. м (три хиляди и триста кв. м), съгласно виза за проектиране на гл. арх. на СО (по осреднени показатели). Конкретните обекти, които се предоставят в обезщетение на Столична община съобразно достигнатия процент на обезщетение, ще се съгласуват с район „Илинден“ и индивидуализират в Договора за учредяване на правото на строеж, след одобряване на идейния проект, преди подписване на договора. Спечелилият конкурса се задължава да предаде владението върху самостоятелните обекти на Столична община в степен на завършеност, съгласно условията на Техническото задание и съгласувания инвестиционен проект.
2.3. Участниците в конкурса следва да изготвят Идеен проект при спазване на Техническото задание – част от конкурсната документация.
2.4. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи, да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).
2.5. Строително-монтажните работи да се извършат с висококачествени материали и при използване на съвременни технологични решения.
2.6. Спечелилият конкурса се задължава да премахне за своя сметка започнатото, но недовършено строителство.
2.7. Извършването на строителството (секцията) до въвеждането в експлоатация (издаване на разрешение за ползване) на сградата да стане за срок не по-дълъг от 3 (три) години.
2.8. Конкретните срокове за проектиране и строителство са съгласно Техническото задание.
2.9. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува проектна документация и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.

Забележка:
В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение,  разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.
В случай че преди завършване на груб строеж са одобрени изменения в работните проекти, които водят до увеличение в общата разгъната застроена площ на учреденото право на строеж, за разликата в площта кметът на СО издава заповед и сключва анекс към договора.
В случай че преди завършване на груб строеж са одобрени изменения в работните проекти, които водят до намаляване на общата разгъната застроена площ на учреденото право на строеж, Столична община получава обезщетение, не по-малко от предвиденото в договора за учредяване право на строеж.
3. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.
4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.
5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 27.02.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца – от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
6. Срок за подаване на оферти – до 27.02.2023 г. до 17:00 часа.
7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 28.02.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.01.2023