Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Панчарево”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Гробищен парк с. Герман, район "Панчарево"– поетапно"


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Панчарево”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Гробищен парк с. Герман, район "Панчарево" - поетапно":

 Заповед № СОА23-РД40-157/11.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-159/11.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-160/11.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-161/11.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-163/11.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-165/11.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 

19.10.2023