Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Искър”, попадащи в обхвата на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Искър”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър":

 Заповед № СОА23-РД40-144/03.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-145/03.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-146/03.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-147/03.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-148/03.10.2023 г. на кмета на Столичната община

 Заповед № СОА23-РД40-149/03.10.2023 г. на кмета на Столичната община

18.10.2023