Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Кремиковци”, попадащи в обхвата на обект: „Ул. „17-та“ в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и кв. 125 (ул. "9-та" и ул. "18-та"), кв. „Враждебна“, район „Кремиковци”, гр. София

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 6 броя заповеди на кмета на СО, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Кремиковци”, попадащи в обхвата на обект: „Ул. „17-та“ в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и кв. 125 (ул. "9-та" и ул. "18-та"), кв. „Враждебна“, район „Кремиковци ”, гр. София.

 

Заповед № СОА23-РД40-99/05.07.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-100/05.07.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-101/05.07.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-102/05.07.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-103/05.07.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-104/05.07.2023 г. на кмета на Столична община

 

13.07.2023