Столична община обявява 6 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, в обхвата на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 6 броя заповеди на кмета на Столична община, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел”, попадащи в обхвата на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка  от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“, гр. София.

 

22.05.2023