Столичната община обявява 5 броя издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти и части от ПИ, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: "Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя", а именно:

Заповед № СОА22-РД40-146/17.11.2022 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 32216.2292.11 (незастроен), с площ от 177 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 32216.2292.2968 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Цветан Кожухаров – 1/2 ид.ч. и Ивайло  Кожухаров – 1/2 ид.ч.

Заповед № СОА22-РД40-148/17.11.2022 г. за отчуждаване на ПИ с идентификатор 02659.2194.3283 (незастроен), с площ 21 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е неустановен собственик.

Заповед № СОА22-РД40-149/17.11.2022 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 02659.2194.3411 (незастроен), с площ от 87 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.680 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е неустановен собственик.

Заповед № СОА22-РД40-150/17.11.2022 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 02659.2194.3415 (незастроен), с площ от 13 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.769 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е неустановен собственик.

Заповед № СОА22-РД40-151/17.11.2022 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 02659.2194.3409 (незастроен), с площ от 119 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.3114 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е неустановен собственик.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Банкя” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

20.02.2023