Столична община обявява 5 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на връзка на ул. „Михаил Тенев“ и бул. „Христофор Колумб“, м. „НПЗ Изток“, п.з. Къро, , от о.т.247 на ул. „М. Тенев“, през о.т.64-о.т.64А-о.т.63-о.т.62-о.т.61-о.т.60А-о.т.60Б-о.т. 60В-о.т.61Д до о.т.69Д", р-н „Младост“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 5 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на връзка на ул. „Михаил Тенев“ и бул. „Христофор Колумб“, м. „НПЗ Изток“, п.з. Къро, от о.т. 247 на ул. „Михаил Тенев“, през о.т. 64 - о.т. 64А - о.т. 63 - о.т. 62 - о.т. 61 - о.т. 60А - о.т. 60Б - о.т. 60В - о.т. 61Д до о.т. 69Д", район „Младост“, както следва:

04.08.2023