Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на СО за поправка на заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. В. Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", р-н "Искър"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-172/08.11.2023 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА23-РД40-144/03.10.2023 г.;  Заповед № СОА23-РД40-173/08.11.2023 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА23-РД40-145/03.10.2023 г.;  Заповед № СОА23-РД40-174/08.11.2023 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА23-РД40-146/03.10.2023 г. и Заповед № СОА23-РД40-175/08.11.2023 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА23-РД40-147/03.10.2023 г. за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, по плана на гр. София, във връзка с реализацията на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър":

    Заповед № СОА23-РД40-172/08.11.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-173/08.11.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-174/08.11.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-175/08.11.2023 г.

28.11.2023