Столична община обявява 3 заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: “Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, район “Искър“, гр. София


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), издадени на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: “Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, район “Искър“, гр. София.


Заповед № СОА24-РД40-12/06.03.2024 г.
Заповед № СОА24-РД40-13/06.03.2024 г.
Заповед № СОА24-РД40-14/06.03.2024 г.

20.03.2024