Столична община (СО) обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел”, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на транспортен мост над река Владайска при ул. "Коломан", район "Красно село", съгласно утвърдения регулационен план"


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от  ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, находящи се в гр. София, район „Овча купел”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на транспортен мост над река Владайска при ул. "Коломан", район "Красно село", съгласно утвърдения регулационен план".

    Заповед № СОА23-РД40-181/30.11.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-182/30.11.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-183/30.11.2023 г.

13.12.2023