Столична община обявява 2 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, в обхвата на обект:„Улица тупик от о.т.149-о.т.150а-о.т.150а, кв. 8, м. „Левски Зона Г“, р-н „Подуяне“, за осигуряване на транспортен достъп до имот 68134.601 1055 и реализация на инвестиционни намерения в УПИ VI-1055, кв. 8“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, находящи се в район „Подуяне”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Улица тупик от о.т.149-о.т.150а-о.т.150а, кв. 8, м. „Левски Зона Г“, район „Подуяне“, с цел осигуряване на транспортен достъп до имот 68134.601 1055 и реализация на инвестиционни намерения в УПИ VI-1055, кв. 8“.

СОА23-РД40-71/11.04.2023 на кмета на Столична община
СОА23-РД40-72/11.04.2023 на кмета на Столична община

21.04.2023