Столична община обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Младост”, попадащи в обхвата на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1в, м. „Младост-2“, район „Младост“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на основание Глава III от ЗОС на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1 "в", м. „Младост-2“, район „Младост“, гр. София.

        Заповед № СОА23-РД40-94/03.07.2023 г.
        Заповед № СОА23-РД40-95/03.07.2023 г.

10.07.2023