Столичната община обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „УПИ XII-за озеленяване и спорт“, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „УПИ XII-за озеленяване и спорт“, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“.


Заповед № СОА23-РД40-18/18.01.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-19/18.01.2023 г. на кмета на Столична община

 

25.01.2023