Столична община обявява 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Разширение на пешеходен тротоар на ул. „Народни будители“ между о.т. 120 – о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3“, м. „ж.к. Свобода“ откъм „Северен парк“, район „Надежда“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община обявява 2 броя заповеди на кмета на Столична община, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Разширение на пешеходен тротоар на ул. „Народни будители“ между о.т. 120 – о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3“, м. „ж.к. "Свобода“ откъм „Северен парк“, район „Надежда“, град София:

    Заповед № СОА23-РД40-152/05.10.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-153/05.10.2023 г. на кмета на Столичната община

18.10.2023