Столичната община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: “Изграждане на отливен канал и канализационен клон по ул. “Арарат“ в участъка от ул. “Флора Кънева“ до заустването му в р. Драгалевска“, р-н „Лозенец“

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-162/30.12.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 68134.904.3588, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: “Изграждане на отливен канал и канализационен клон по ул. “Арарат“ в участъка от ул. “Флора Кънева“ до заустването му в р. Драгалевска“, р-н „Лозенец“.


Заповед № СОА22-РД40-162/30.12.2022 г. на кмета на Столична община

10.01.2023