Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-118/25.08.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот (ПИ) в обект: "Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118, попадаща в улична регулация – ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов", р-н "Лозенец"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-118/25.08.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот (ПИ), във връзка с обект: "Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1118, попадаща в улична регулация – ул. "Проф. Милко Лалков" и кръстовище с ул. "Проф. Георги Йолов", район "Лозенец", гр. София, съгласно действащ ЧЗРП на м. "Кръстова вада", кв. 92, одобрен със Заповед № РД-09-50-433/04.08.1997 г. на главния архитект на София.

14.09.2023