Столична община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. "Хижите” до "Софийски околовръстен път“, р-н "Лозенец“ – поетапно, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. "Хижите" до "Софийски околовръстен път“, р-н "Лозенец“ – поетапно, гр. София, а именно:
Заповед № СОА23-РД40-80/21.04.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с  идентификатор 68134.904.3618 (незастроен), с площ от 235 м2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е "Технометал“ ЕООД.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

06.06.2023