Столичната община обявява открит търг № 1-СО-2023 г. с явно наддаване за продажбата на движими вещи – компост, получени в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на възлагателно писмо № СОА22-ВК08-10132-(31)/22.12.2022 г., Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на движими вещи – компост, получени в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“, по позиции, както следва:

ВИД

КОЛИЧЕСТВО

(тона)

1.

Компост фракция 0-10 мм

500

2.

Компост фракция 10-40 мм

500

   
     
     

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/-ите позиция/-ции, за която/които участва в настоящия търг.
Веки участник може да подава оферти за всяка една от обособените позиции, без ограничене в техния брой.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални тръжни цени по позиции:

Позиция №

ВИД

МЯРКА

ПАЗАРНА
СТОЙНОСТ

1.

Компост фракция 0-10 мм

тон

74,33 лв./тон

2.

Компост фракция 10-40 мм

тон

61,00 лв./тон

     
       
       

3. Размер на стъпките за наддаване

Стъпките за наддаване за всяка позиция са, както следва:

Позиция №

Наименование на вещта

Стъпка за наддаване

1.

Компост фракция 0-10 мм

7,43 лв./тон

2.

Компост фракция 10-40 мм

6,10 лв./тон

   
     
     

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1.1. Обявление за участие;

Обявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към обявлението се прилагат:

  • Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
  • Документ за внесен депозит (в оригинал);
  • В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения;

4.1.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образувани движими вещи компост за периода на действие на договора;

4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи;

4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

4.1.7.  Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на мострите на образуваните вещи;

4.1.8. Декларация по образец (Образец № 10) за липса на задължения;

4.1.9. Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е осъждан;

4.1.10. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1.÷4.1.10. и приложенията към обявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис: „Търг № 1-СО-2023 г. с явно наддаване за продажбата на движими вещи компост, получени в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

5. Начин на плащане

Купувачът заплаща образуваните вещи компост в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно изтеглено и извозено количество, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва по посочената в договора банкова сметка на ОП СПТО.

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга;

  • Вещите са на разположение за оглед на Инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, с адрес: село Горни Богров, местност Мало ливаде, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 17.02.2023 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 17.02.2023 г.;
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес: ул. „Париж” № 3.

7. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита

Цената на тръжната документация е 10:00 лв. (десет) лева, без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 209. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца – от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес: ул. „Париж“ № 3, ет. партер, стая № 4 и ет. 1, стая 107, след представяне на фактура за закупена документация до 15:30 ч. на 16.02.2023 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG27SOMB91303133008303, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча“, ул. „Врабча“ № 6.

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за тон от общото количество, образувано от съответния вид за всяка от позициите. Внася се по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG16SOMB91303133008307
BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.

В платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва, и номерът на търга.

Депозитът за участие се внася до 16:00 ч. на 16.02.2023 г.

8. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12;00 часа на 17.02.2023 г.

9. Специални изисквания
Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка една от позициите.


​​​​​​​

КМЕТ НА СО: .................................

/Йорданка Фандъкова/

09.02.2023