Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2023 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“

 Публикувано на 02.06.2023 г.


Публикувано на 20.04.2023 г.


Протокол рег. № СОА23-РД91-159-[1]/13.04.2023 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-159/06.04.2023 г. на кмета на Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 103 по Протокол № 16 от 25.06.2020 г. и  Решение № 254 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. на Столичен общински съвет,

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2023 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА23-РД09-766/16.03.2023 г.

Приложения:

 

17.03.2023