Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 2-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, в гр. София, район „Надежда“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА


На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 983 по Протокол № 67, т. 55 от 15.12.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 2-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху недвижим имот, представляващ първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, съставляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1387.345.3.1, със застроена площ от 57 кв. м, състояща се от две стаи, кухня и антре, заедно с ½ ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж и 33,33% идеални части, равняващи се на 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1387.345, целият с площ от 225 кв. м, попадащ в УПИ IV-345, 346, кв. 843, м. ”Триъгълника" – "Надежда”, ПУП е одобрен със Заповед № РД-50-09-236/02.09.1992 г., изменена със Заповед № РД-50-197/16.03.1995 г. на гл. архитект на гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Перун“ № 12.

Съгласно ОУП на Столична община, приет с Решение № 697 по Протокол № 51/19.11.2009 г. на Столичен общински съвет и Решение № 960/16.12.2009 г. на Министерски съвет, УПИ IV-345, 346, кв. 843, м. ”Триъгълника" – "Надежда”, район „Надежда“, гр. София, попада в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване“ – Жс, с параметри: максимална плътност на застрояване Пзастр – 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт – 2,3, минимална озеленена площ Позел – 35%, максимална кота корниз в метри: 15 м за жил. сграда и 20 м за общ. сгр.

Според действащия застроителен план за имота е предвидено свързано застрояване със съседните УПИ – застрояване на три етажа с УПИ V-347 и застрояване на четири етажа с УПИ III-343, 344.

2. Начална тръжна цена:
54 050 (петдесет и четири хиляди и петдесет) лева, без ДДС
На основание чл. 45, ал. 7 във връзка с чл. 45, ал. 3 от Закон за данък върху добавената стойност, доставчикът има право да обложи с ДДС доставката, предмет на търга.
Въз основа на горното сделката подлежи на облагане в цялост с ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:
3 000 (три хиляди) лева.

4. Размер на депозита за участие:
10 000 (десет хиляди) лева.

Депозитът за участие се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG16 SOMB 9130 3133 0083 07, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.
В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 2-СО-2023.
Срокът за внасяне на депозита е до 16:00 ч. на 28.03.2023 г.
    
5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:
• За оглед на обекта: Светла Декина – началник-отдел УОСЖФРКТД; район „Надежда”, моб. тел. 0889 775 255, до 12:00 ч. на 28.03.2023 г.
• Дата на провеждане на търга: 29.03.2023 г.
• Начален час на търга: 14:00 часа;
• Място на провеждане на търга: ул. „Париж” № 3, зала № 109.

6. Цена на тръжната документация: 10,00 лв. (десет лева), без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участниците могат да получат тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:00 ч. на 28.03.2023 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG27 SOMB 9130 3133 0083 03, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

 

Заповед № СОА23-РД98-13/17.02.2023 г.

 

21.02.2023