Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк – с. „Лозен“ (район "Панчарево"), гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg   


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за гробищен парк – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. "с. Лозен", кв. 26в и 105а, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк – с. „Лозен“, гр. София, както следва:
1. ПИ с идентификатор 44063.6215.623 (незастроен), с площ 1 800 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 167 166,00 лв. (сто шестдесет и седем хиляди сто шестдесет и шест лева), собственост на Милка Анева.

2. ПИ с идентификатор 44063.6215.625 (незастроен), с площ 7 099 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 659 284,13 лв. (шестстотин петдесет и девет хиляди двеста осемдесет и четири лева и тринадесет стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1. Елка  Матейна         – 1/12 ид. ч.             – 54 940,34 лв.
2. Ивайло  Матейн     – 1/12 ид. ч.             – 54 940,34 лв.
3. Ангелина  Матейна-Михалкова – 1/12 ид. ч.     – 54 940,34 лв.
4. Йорданка  Мухова     – 1/8 ид. ч.             – 82 410,52 лв.
5. Георги  Душанов     – 1/16 ид. ч.             – 41 205,26 лв.
6. Мирослава  Борисова – 1/16 ид. ч.             – 41 205,26 лв.
7. Елка Тодорова         – 1/8 ид. ч.             – 82 410,52 лв.
8. Станислав Иванов     – 1/8 ид. ч.             – 82 410,52 лв.
9. Цветанка     (без други данни)    – 1/4 ид. ч.             – 164 821,03 лв.

3. ПИ с идентификатор 44063.6215.626 (незастроен), с площ 5 297 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 491 932,39 лв. (четиристотин деветдесет и една хиляди деветстотин тридесет и два лева и тридесет и девет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.   Елисавета  Мицева-Гюрова     –  13/360 ид. ч. – 17 764,23 лв.
2.   Стефани Гюрова               –  13/360 ид. ч. – 17 764,23 лв.
3.   Теодор  Гюров             –  13/360 ид. ч. – 17 764,23 лв.
4.   Елисавета  Гюрова         –  13/360 ид. ч. – 17 764,23 лв.
5.   Славенка  Величкова (починала)– 4/45 ид. ч.     – 43 727,32 лв.
6.   Надежда  Величкова             – 13/270 ид.ч .  – 23 685,63 лв.
7.    Нейчо  Величков             –  13/270 ид. ч. – 23 685,63 лв.
8.   Борислав  Величков             –  13/270 ид. ч. – 23 685,63 лв.
9.   Милка Величкова             –  13/270 ид. ч. – 23 685,63 лв.
10. Йорданка  Александрова         –  13/270 ид. ч. – 23 685,63 лв.
11. Александрина  Тотева         –  13/270 ид. ч. – 23 685,63 лв.
12. Райна  Дринова             –  13/90 ид. ч.   – 71 056,90 лв.
13. Радослав  Бенчев             – 1/27 ид. ч.        – 18 219,72 лв.
14. Лиляна  Денкова             – 1/27 ид. ч.        – 18 219,72 лв.
15. Ненка  Бешпарова             –  2/243 ид. ч.   – 4 048,83 лв.
16. Антон Тончев                 – 2/243 ид.ч.        – 4 048,83 лв.
17.  Цвета  Тончева             – 2/243 ид.ч.        – 4 048,83 лв.
18. Димитър  Атанасов             – 1/162 ид.ч.        – 3 036,62 лв.
19. Атанас  Атанасов             – 1/162 ид.ч.        – 3 036,62 лв.
20. Стефанка  Асова             –  1/72 ид.ч.        – 6 832,39 лв.
21. Йордан  Дандов             – 1/72 ид.ч.        – 6 832,39 лв.
22. Любен  Чалев                 – 1/72 ид.ч.        – 6 832,39 лв.
23. Иван  Чалев                 – 1/72 ид.ч.        – 6 832,39 лв.
24. Лиляна  Трошанова             – 1/72 ид.ч.        – 6 832,39 лв.
25. Росен Мачушков             – 1/144 ид.ч.        – 3 416,20 лв.
26. Еленита  Мачушкова         – 1/144 ид.ч.        – 3 416,20 лв.
27.  Валентина  Жечева             – 1/36 ид.ч.        – 13 664,79 лв.
28. Тодор  Леткарски             – 1/54 ид.ч.        – 9 109,86 лв.
29. Валентин  Леткарски        – 1/54 ид.ч.        – 9 109,86 лв.
30. Лиляна  Василева         – 1/54 ид.ч.        – 9 109,86 лв.
31. Николай  Николов             – 1/54 ид.ч.        – 9 109,86 лв.
32. Павлина Богоева             – 1/54 ид.ч.        – 9 109,86 лв.
33. Людмила  Иванова             – 1/54 ид.ч.        – 9 109,86 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Панчарево“ и кмета на с. Лозен, за поставяне на определеното за целта място в сградите на района и кметството.
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

22.06.2023