Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "УПИ II – за ОДЗ, кв. 17, м. "Младост 4", район "Младост"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти (ПИ), които се засягат от реализацията на обект: "УПИ II – за ОДЗ, кв. 17, м. "Младост 4", район "Младост" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. "Младост 4", одобрен с Решение № 552 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

Поземлен имот с идентификатор 68134.4089.505 (незастроен), с площ 3 084 кв. м. Сумата за обезщетение е 2 286 878,52 лв. (два милиона двеста осемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 52 ст.). Собственик на имота: Мартин Лафазански.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Младост" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

16.06.2023