Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1в, м. „Младост 2“, р-н „Младост“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. "Московска”, № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план ПУП на м. „Младост 2“, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1в, м. „Младост 2“, р-н „Младост“, гр. София, както следва:
    ПИ с проектен идентификатор 68134.4091.5466 (незастроен), с площ 23 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4091.473 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение за имота от 22.08.2022 г. на началника на АГКК – София, сума за обезщетение 3 136,36 лв. (три хиляди сто тридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.   ТД „ВИДЕЛО“  ООД – 7,47% ид. ч. от 14 кв. м – 142,61 лв.
2.   ТД „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД – 6,666% от 14 кв. м – 127,26 лв.
3.   Ради  Георгиев – 12,12% ид. ч. от 14 кв. м – 231,38 лв.
4.   Ангел  Георгиев – 12,55% ид. ч. от 14 кв. м – 239,78 лв.
5.   Петър Николов – 7,046% ид. ч. от 14 кв. м – 134,51 лв.
6.   Гергана Арабаджиева – 9,23% ид. ч. от 14 кв.м – 176,21 лв.
7.    Нели Буюклиева и Владимир Буюклиев – 6,665% + 6,766% (общо 13,431%) ид. ч. от 14 кв. м в режим на СИО – 256,39 лв.
8.   ТД „МАРКАМА КЕТЪРИНГ“ ЕООД – 6,441% ид. ч. от 14 кв. м – 122,96 лв.
9.   Василка Дилова-Иванова, в качеството си на ЕТ „МЕБЕЛТЪРГ – ВАСИЛКА ДИЛОВА“ – 18,417% ид. ч. от 14 кв. м – 351,60 лв.
10. ТД „АНДИБИЛД“ ООД – 6,629% ид. ч. от 14 кв. м – 126,55 лв.
11. НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК ЗА 9 кв. м – 1 227,10 лв.

    ПИ с проектен идентификатор 68134.4091.5468 (незастроен), с площ 600 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4091.690 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение за имота от 30.11.2020 г. на началника на АГКК – София, сума за обезщетение 81 818,18 лв. (осемдесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет лева и осемнадесет стотинки). Сумата не се разпределя поради наличието на спор за собственост и неустановени квоти.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

30.05.2023