Столична община съобщава за издадена заповед на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на поземлени имоти 68134.1604.6224 и 68134.1604.2686, попадащи в улица "Стоян Киркович" от о.т.13А до о.т.13, между кв. З и кв. 26А, м. "Дървеница", р-н "Студентски" с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI - 4034"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на поземлени имоти 68134.1604.6224 и 68134.1604.2686, попадащи в улица "Стоян Киркович" от о.т.13А до о.т.13, между кв. З и кв. 26А, м. "Дървеница", р-н "Студентски" с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI - 4034", гр. София, а именно:

Заповед № СОА23-РД40-35/23.02.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6330 (незастроен), с площ от 109 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.2686 по КККР на район "Студентски", одобрена със Заповед № РД-18-З8/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Съсобственикът Любка Кажимирчак не е открита на постоянния и настоящия  адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 
19.05.2023