Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализиране на обект: "Ул. "Николай Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район "Овча купел“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска ”, № 33, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила регулационен план на местност "кв. "Горна баня“, одобрен със Заповед № РД-50-307/20.04.1995 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с реализиране на "Ул. "Николай Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район "Овча купел“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4327.8860 (незастроен), с площ от 136 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.8693 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 8 595,20 (осем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и двадесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
– Зоя Георгиева – 1/6 ид. ч. – 1 432,54 лв.
– Михаил Георгиев – 1/6 ид. ч. – 1 432,53 лв.
– Лидия Георгиева – 1/6 ид. ч. – 1 432,53 лв.
– Георги  Зашев – 1/4 ид. ч. – 2 148,80 лв.
– Кирил Тасков – 1/4 ид. ч. – 2 148,80 лв.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4327.8862 (незастроен), с площ от 277 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.7224 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 17 506,40 лв. (седемнадесет хиляди петстотин и шест лева и четиридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
– Григор Стоянов – 1/2 ид. ч. – 8 753,20 лв.
– Ангел Стоянов – 1/2 ид. ч. – 8 753,20 лв.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4327.8864 (незастроен), с площ от 57 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.6301 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3 602,40 лв. (три хиляди шестотин и два лева и четиридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
– Цветанка Трайкова – 1/2 ид. ч. – 1 801,20 лв.
– Калоян Трайков – 1/2 ид. ч. – 1 801,20 лв.

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4327.8854 (незастроен), с площ от 55 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.6315 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3 476,00 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева), разпределена на собствениците, както следва:
– Борислав Миладинов – 1/6 ид. ч. – 579,34 лв.
– Цветанка Арнаудова – 5/12 ид. ч. – 1 448.33 лв.
– Бистра Миладинова – 5/12 ид. ч. – 1 448.33 лв.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4327.8858 (незастроен), с площ от 225 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.4614 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 14 220,00 лв. (четиринадесет хиляди двеста и двадесет лева), собственост на неустановен собственик.

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4327.8856 (незастроен), с площ от 137 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.4637 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 8 658,40 лв. (осем хиляди шестотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
– Мария Виткова – 1/2 ид. ч. – 4 329,20 лв.
– Таня Виткова – 1/2 ид. ч. – 4 329.20 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.



КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

14.03.2023