Столична община обявява предстоящо принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на имот 35239.6110.2708 за прилагане на улична регулация-о.т. 12- о.т.11-о.т.6-о.т.5-о.т.7-о.т.9-о.т.10, кв. 2, м. "Садина", р-н Панчарево“


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ
 

собственика на поземлен имот (ПИ), отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Садина“, кв. 2, одобрен с Решение № 55 по Протокол № 9/09.02.2012 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на имот 35239.6110.2708 за прилагане на улична регулация- о.т. 12- о.т.11-о.т.6-о.т.5-о.т.7-о.т.9-о.т.10, кв. 2, м. "Садина", р-н Панчарево“, гр. София, както следва:
ПИ с идентификатор 35239.6110.2708 (незастроен), с площ  1 171 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение за имота № КД-14-22-748/09.08.2012 г. на началника на АГКК-София, сума за обезщетение 78 375,03 лв. (седемдесет и осем хиляди триста седемдесет и пет лева и три стотинки), собственост на ТД „СОФЕСТЕЙТС“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Панчарево“ и на кмета на с. „Казичене“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

            

 

16.02.2023