Столична община обявява принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, район „Искър“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на м. „Бусманци“, одобрен със Заповед № 197/29.04.1991 г. на Председателя на ВРИК на ОБНС „Искър“, ЧЗРКП за кв. 19, одобрен с Решение № 29 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет, ПРЗ за кв. 19 и ИПУР, одобрен с Решение № 263 по Протокол № 54/21.04.2022 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, район „Искър“, гр. София, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 07106.1406.18 (незастроен), с площ от 159 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07106.1406.11 по КККР на район „Искър“, одобрена със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са: Боряна Георгиева, Живка Ангелова, Снежана Тасева, Богомил Христов, Звезда Паунова, Григор Тотев, Красимира Борисова-Карабонева, Таня Борисова, Мая Стойкова и Борислав Борисов. Сумата за обезщетение е 7 773,51 (седем хиляди седемстотин седемдесет и три лева и 51 стотинки) лева.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 07106.1406.20 (незастроен), с площ от 114 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07106.1406.12 по КККР на район „Искър“, одобрена със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Дафинка Маринова и Лили Петкова. Сумата за обезщетение е 5 573,46 (пет хиляди петстотин седемдесет и три лева и 46 стотинки) лева.
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 07106.1406.125 (незастроен), с площ от 202 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07106.1406.110 по КККР на район „Искър“, одобрена със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Георги Паунов. Сумата за обезщетение е 9 875,78 (девет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 78 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

01.02.2024