Столична община обявява принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Народен герой“ – имот с идентификатор 68134.4339.9954 на кръстовището с ул. „Ангелов връх“ (по северозападния тротоар на ул. "Ангелов връх") и имот с идентификатор 68134.4339.445, сграда с идентификатор 68134.4339.445.3 при о.т.347 в южна посока към о.т.440“, район „Овча купел“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg   

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. "кв. Овча купел-актуализация", одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС, Решение № 24 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС за ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Народен герой“ – имот с идентификатор 68134.4339.9954  на кръстовището с ул. „Ангелов връх“ (по северозападния тротоар на ул. "Ангелов връх") и имот с идентификатор 68134.4339.445, сграда с идентификатор 68134.4339.445.3 при о.т.347 в южна посока към о.т.440“, район „Овча купел“, гр. София, както следва:

1. ПИ с проектен идентификатор 68134.4339.463 (незастроен), с площ 20 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4339.442 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 785,60 лв. (четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки), от които за ПИ – 4 635,60 лв. и за подобрения – 150 лв.,  на неустановен собственик.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.4339.467 (застроен), с площ 15  кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.4339.466.3, с площ 22 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4339.445 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение за ПИ – 5 481,30 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и тридесет стотинки), собственост на Мария Соколова и Генади Соколов в режим на СИО – 1/2 ид. ч. – 2 740,65 лв. и Румяна Бикарска и Стоил Бикарски в режим на СИО – 1/2 ид. ч. – 2 740,65 лв., и сума за обезщетение за законно изградена сграда (гараж) с проектен идентификатор 68134.4339.466.3 – 15 500 лв. (петнадесет хиляди и петстотин лева), собственост на Валери Соколов.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.4339.469 (незастроен), с площ 41 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.446 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 14 982,22 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и двадесет и две стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
   1. Теменужка Дойчинова – 1/2 ид. ч. – 7 491,11 лв.
   2. Румяна Гюрова – 1/2 ид. ч. – 7 491,11 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ/

19.01.2024