Столична община обявява принудително отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: ​​​​​​​„Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.4085.2964, кв. 81, м. кв. "Горубляне”, район "Младост", във връзка с изграждане на ул. "Самоковско шосе" и околното пространство, и задънена улица от о.т.347г до о.т.347в, гр. София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот (ПИ), попадащ в улична регулация – публична общинска собственост, съгласно действащ ЧЗРКП на м. кв. "Горубляне“, одобрен с Решение № 23 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС, и ИПР, одобрено с Решение № 819 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.4085.2964, кв. 81, м. кв. "Горубляне”, район "Младост", във връзка с изграждане на ул. "Самоковско шосе" и околното пространство, и задънена улица от о.т.347г до о.т.347в, гр. София", както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.4085.9794 (незастроен), с площ 36 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.2964 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 986,36 лв. (четири хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки), собственост на ТД „СМАРТ СЪРВИСИС“ ООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.
 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

28.11.2023