Столична община обявява принудително отчуждаване на ПИ за реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация на ул. „Река Ягуля" от о.т. 9 – о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 12 – о.т. 107 – о.т. 99 – о.т. 99в – о.т. 94е и безименна улица от о.т. 99 – о.т. 100 – о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 103 – о.т. 142 – о.т. 104а – о.т. 106б, между кв. 7, кв. 8 и кв. 9, м. „Ботаническа градина“, р-н "Витоша"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. "Московска”, № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влезли в сила подробни устройствени планове на м. „Ботаническа градина“: ПРЗ за кв. 7 и кв. 8, одобрен със Заповед № РД-09-50-234/14.04.2004 г. на главния архитект на София, ПРЗ за кв. 5, одобрен със Заповед № РД-09-50-650/30.06.2005 г. на главния архитект на София, ПРЗ за кв. 1, 33, 34, 35, 36, 37, одобрен с Решение № 739 по Протокол № 25/27.11.2008 г. на СОС, ПРЗ за кв. 9, одобрен с Решение № 631 по Протокол № 77/18.11.2010 г. на СОС, предвиждащи изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация на ул. „Река Ягуля" от о.т. 9 – о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 12 – о.т. 107 – о.т. 99 – о.т. 99в – о.т. 94е и безименна улица от о.т. 99 – о.т. 100 – о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 103 – о.т. 142 – о.т. 104а – о.т. 106б, между кв. 7, кв. 8 и кв. 9, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1970.4772 (незастроен), с площ от 388 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1970.2269, сума за обезщетение 51 223,76 лв. (петдесет и една хиляди двеста двадесет и три лева и 76 ст.). Собственик на имота: "Юробанк България" АД.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1970.4777 (незастроен), с площ от 1787 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1970.4254, сума за обезщетение 235 919,74 лв. (двеста тридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и 74 ст.), разпределена, както следва:
– Красимира Арсенова – 1/2 ид. ч. – 117 959,87 лв.
– Силвия Тонева и Петър Тонев – в режим на СИО – 1/2 ид. ч. – 117 959,87 лв.
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1970.4788 (незастроен), с площ от 768 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1970.4422, сума за обезщетение 101 391,36 лв. (сто и една хиляди триста деветдесет и един лева и 36 ст.), разпределена, както следва:
– Свиленка Михайлова – 1/4 ид. ч. – 25 347,84 лв.
– Спас Михайлов – 1/4 ид. ч. – 25 347,84 лв.
– Кирил Димитров – 1/4 ид. ч. – 25 347,84 лв.
– Теменужка Дойчева – 1/4 ид. ч. – 25 347,84 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 68134.1970.4373 (незастроен), с площ от 750 кв. м, сума за обезщетение 99 015,00 лв. (деветдесет и девет хиляди и петнадесет лева). Собственик на имота: Тони Златков.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша“ за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

14.03.2023